Tematika e misticizmit islam në poezinë e bejtexhinjëve

nga Doc. Dr. Abdullah Hamiti

 

 

Kontaktet e para të shqiptarëve me Islamin datojnë para ardhjes së turqëve në trojet 

shqiptare. Ato ishin kontakte më të hershme të Evropës, pra edhe të shqiptarëve me 

arabët respektivisht me islamin.1 Por, sado që paraqitja e Islamit dhe e kulturës islame 

ndër shqiptarët ndodh para ardhjes së turqëve në Ballkan, njohja e drejtpërdrejtë e 

shqiptarëve me Islamin bëhet pas kontakteve të tyre me turqit osmanlinj, pra pasiqë 

trojet shqiptare futen nën sundimin osman. Pas rënies nën sundimin osman shqiptarët me 

të madhe fillojnë të islamizohen, dhe për këtë ndikonin rrethana e faktorë të ndryshëm. 

Natyrisht që dervishët endacak dhe tarikatet kanë luajtur rol të rëndësishëm edhe në 

islamizimin dhe ngritjen kulturore, shkencore e artistike të shqiptarëve, pra në zhvillimin 

e jetës kultuore islame. "Ato i kanë dhënë ngjyrë dhe ton të posaçëm atmosferës 

shoqëroro-politike dhe fetare në viset tona"2.Prandaj detyrë parësore e jona është edhe grumbullimi, studimi dhe botimi i trashëgimisë 

së shkruar në gjuhët orientale arabisht, persisht e turqisht, e të mos flasim për 

krijimtarinë letrare të shkruar shqip me grafi arabe. Kemi parasysh trashëgiminë 

kulturore shqiptare islame, e cila është një nga shtyllat themelore të karakteristikave 

kulturore dhe kombëtare të popullit shqiptar.Hulumtimi dhe studimi i kulturës shpirtërore e materiale dhe të trashëgimisë kulturore të 

popullit tonë, e cila ka lindur si rezultat i jetës së përbashkët shumëshekullore me popujt 

musliman nën Perandorinë osmane si dhe me frytet e saj kulturore me kulturën tonë 

autoktone duhet të bëhet në mënyrë të institucionalizuar. Dhe kjo trashëgimi shpirtërore 

e materiale e shqiptarëve e lënë në vepra të ndryshme në gjuhët orientale e në gjuhën 

shqipe padyshim që ishte një kontribut i çmuar dhe me vlerë të konsiderueshme për 

kohën e vet në kulturën orientale. Por siç konstaton edhe G. Shpuza: "Kjo pasuri me vlera 

të shumanshme deri vonë nuk u muar parasysh, sepse ajo nuk konsiderohej pjesë e 

kulturës shqiptare për rjedhojë as pjesë e historisë së saj"3.Megjithate tash viteve të fundit ka filluar të mendohet ndryshe për këtë trashëgimi të 

begatshme kulturore, dhe kjo po bëhet preokupim më i shpeshtë i studiuesve4 të cilët e 

çmojnë dhe e vlerësojnë nivelin intelektual të atyre shqiptarëve që krijuanë në gjuhët 

orientale dhe kontribuan në zhvillimin e kulturës, dijes dhe në veçanti, letërsisë në gjuhët 

orientale dhe i vejnë në pah lidhjet me karakter të ndërsjellë të kulturës shqiptare me 

kulturën orientale-islame.Kështu, mbi bazë të kësaj trashëgimie të shumtë kulturore, shkencore, fetare-islame, 

letrare e filozofike, të shkruar në gjuhët orientale, fillon të shkruhet edhe poezia shqipe 

me grafi arabe. Dhe kjo poezi shqipe e shkruar me grafi arabe, ose poezia e bejtexhinjëve 

siç njihet në letërsinë tonë, ishte poezi e qarqeve të caktuara intelektuale, por që përhapej 

shpejt, në një anë për shkak se tashmë nëpër të gjitha qendrat e mëdha kishte numër të 

konsideruar intelektualësh, të formuar në medresetë e shumta që funksiononin nëpër ato 

qendra dhe të cilët pëlqenin artin poetik dhe merreshin me përkthimin e veprave të 

njohura poetike sidomos persiane, por edhe të atyre arabe e turke, dhe në anën tjetër 

edhe për shkak se kultura islame ishte përhapur në popull dhe se ajo më nuk ishte e huaja 

për ta, sepse tashmë shqiptarët me shumicë i përkisnin fesë islame dhe rrjedhimisht edhe 

kësaj kulture.Letërsia shqipe e shkruar me grafi arabe nuk lind rastësisht. Ajo lind në mjediset urbane 

ku kishte intelektual dhe një masë që dinin shkrim leximin arab, në mjediset ku ishin 

formuar qarqet kulturore ku vepronin medrese të shumta. Ajo lindi si nevojë e kohës 

pasiqë ata krijues që deri dje krijonin në gjuhët orientale e panë se për të komunikuar me 

masat duhej krijuar në gjuhën amtare. Dhe kështu fillon të krijohet një poezi shqipe e 

ndikuar nga poezia orientale-islame si për nga forma e motivet edhe për nga teknika 

poetike, por që për lexuesit kjo teknikë poetike dhe këto forma e motive poetike nuk 

ishin të panjohura ngase ata poezi të këtillë kishin lexuar e dëgjuar në gjuhët orientale dhe 

nuk do mend se në atë kohë alfabeti arab ishte më i përhapuri ndër shqiptarët. Kjo poezi 

shqipe e shkruar me grafi arabe do të krijohet plot dy shekuj nga e cila do të trashëgojmë 

vepra të bukura poetike me vlera të çmueshme artistike me autorët e njohur të kësaj pjese 

të letërsisë së vjetër shqipe si: Ibrahim Nezimi, Hasan Zyko Kamberi, Muhamed Çami, 

Zenel Bastari, Dalip Frashëri e të tjerë dhe të cilët letërsinë shqipe e pasuruan si me tema 

të reja që trajtuan si përshkrimi, satira, panagjirika, ashtu edhe me forma të reja poetike, 

si mesnevia (poema), kasida (vjershë e gjatë-oda), ilahia (vjershë fetare), gazeli (lirika) e të 

tjera.Ne në këtë shkrim dëshirojmë të vëmë në dukje tematikën e misticizmit islam dhe disa 

tipare të ndikimit të letërsisë orientale-islame në atë të bejtexhinjëve shqiptarë. Poezia e 

bejtexhinjëve ka qenë më pak e ndriçuar, e trajtuar në mënyrë të sipërfaqshme dhe disa 

herë e interpretuar në mënyrë të gabuar. Studiuesit tanë më tepër janë marrë me 

aktivitetin shoqëror e politik të shkrimtarit sesa me krijimtarinë letrare e artistike të tij.Rruga e formimit të poetëve bejtexhinj ishte medreseja në vise të ndryshme të Shqipërisë, 

dhe një numër sosh edhe kishin vazhduar studimet islame në Stamboll, e në ndonjë 

qendër tjetër, ku qëndronin me vite të tëra. Në qendrat e tilla ata paiseshin me nhjohuri të 

shkëlqyeshme Islame, kulturës dhe rrymave të mendimit islam, sidomos mësonin shumë 

për krijuesit letrar e filozofët arabë, persianë e turqë, mendimet dhe pikëpamjet e të 

cilëve do të na reflektohen edhe në krijimtarinë e tyre letrare. Pikërisht njohja e tyre e 

mrekullueshme e thesarit të pasur të letërsisë orientale-islame (arabe, perse e turke) bënë 

që ata të formoheshin e të kompletoheshin si poetë të mirë të kohës që njihnin shumë 

mirë artin poetik.Bejtexhinjtë, si në mbarë poezinë islame, zakonisht poezitë i fillojnë me invokacion, 

falënderim Zotit dhe lavdrim profetit Muhammed, p. sh. Nezimi shkruan se Divanin e ka 

nisur në emër të Zotit dhe dashurisë ndaj Tij, si dhe që zemra i rrah për profetin 

Muhammed:
Bismil-lahi nisa divanë

Për sevda tënde ja Mevla,

Për Muhammed Mustafanë

Zemra rrate ja Mevla
.5dhe pastaj në frymë të misticizmit islam, për të shprehur nënshtrimin e tij, pason bejti ku 

thotë se Nezimi nuk e do kënaqësinë dhe kërkon nga Zoti t'i jap mundim:
Nezimi s'e do sefanë

Jepi xhefanë, ja Mevla.
Ashtu sikur vepronin poetët e Orientit edhe bejtexhinjtë shqiptarë e ndoqën rrugën e tyre 

për të përdorur emra poetik (
mahlas) dhe si zakonisht ata vetë e shpjegojnë në poezitë e 

tyre se cili është emri poetik i tyre e cili emri i vërtetë. Kështu vepron edhe më i madh i 

tyre Nezimi:
Benim mahlasëm Nezimdir*

Emrin e kam Ibrahim.
e kështu kishte vepruar edhe Muçi Zade autori i vjershës më të vjetër shqiptare me grafi 

arabe Imzot, mos më lerë pa kave, një lutjeje humoristike të përbërë nga shtatëmbëdhjetë 

strofa katërshe e cila daton nga viti 1725 e që përfundon me këto vargje:
Lut-iu Zotit Muçi Zade,

se heq bari shumë derde,

se s'ke as pilaf as zerde!

Imzot, mos më lerë pa kave!
6Kështu, duke lexuar poezitë e poetëve më të hershëm I. Nezimit, S. Naibit, H. Z. 

Kamberit, M. Çamit, Z. Bastarit, D. Frashërit, por edhe të atyre të mëvonshëm Tahir 

Boshnjakut, Dervish Salihut, Sheh Malës e të tjerëve mund të hetojmë se ata nga çdo 

aspekt janë nën ndikim të poezisë orientale-islame. Tek e fundit edhe te popujt e tjerë të 

islamizuar ishte vështirë të gjeje ndonjë poet krejt origjinal. Si shumë poetë turqë, edhe 

bejtexhinjtë shqiptarë ishin të ndikuar shumë nga poetët klasik të famshëm persian duke 

u përpjekur që mangësinë e ideve ta kompenzojë me virtuozitete gjuhësore e poetike.Natyrisht me qëllim që lexuesi ynë të kuptoj më mirë poezinë mistike islame, duhet të 

paiset me njohuri më të gjera rreth misticizmit islam-tesavufit, zhvillimit të 

tarikateve/rendeve dervishe në botën islame e në Shqipëri për çka edhe kohëve të fundit 

kemi disa botime7.Nuk ka dyshim që numri më i madh i poezive të bejtexhinjëve, duke filluar nga Nezimi 

janë të karakterit fetar, janë poezi mistike islame dhe del se misticizmi islam ishte 

karakteristikë dalluese për shumë shkrimtarë shqiptarë që shkruan me grafi arabe. Tek e 

fundit ata ishin formuar në këtë frymë, andaj edhe morali i tyre dhe përgjithësisht, 

mendimi që kanë për jetën dhe botën është i karakterit fetar-mistik islam. Kjo ndodh për 

shkak se të gjithë ata dijetarë islam të paisur me moral e dituri islame gjatë jetës janë 

marrë me përhapjen e këtij morali dhe këtyre diturive islame, dhe nga masa ata edhe janë 

konsideruar si persona të shquar në jetën fetare, sidomos ata që merreshin me doktrinën 

e misticizmit islam. Natyrisht që kjo nuk përjashton vetëdijen kombëtare, mbase edhe 

angazhimin e tyre jashtë vetëdijes fetare, si ai iluminist, patriotik e shoqëror.Kjo poezi, e cila flet për moralin islam, për përsosjen shpirtërore, tek e fundit, reflekton 

edhe rrjedhat shoqërore që në atë kohë zhvilloheshin edhe nëpërmjet vetëdijes fetare. 

Dhe duke pasqyruar kështu edhe preokupimet e pakënaqësitë shpirtërore e fizike të 

masave fetare islame të cilave u dedikohej, ka shprehur në këtë mënyrë edhe nivelin e 

përgjithshëm shoqëroro-kulturor të kohës kur ka jetuar e vepruar poeti. Në fund të 

fundit, kjo ishte poezia e cila i përshtatej nivelit të vetëdijes fetare e kulturore të masës.Pikërisht poezia mistike islame e bejtexhinjëve shqiptarë kujtojmë që më së paku është 

studiuar8. Ndërsa siç dihet si temë shumë e gjerë dhe komplekse "Misticizmi islam nuk 

mund të vështrohet i izoluar, si veprimtari e veçantë spirituale, por duhet të merret në 

kompleks të asaj çështje e cila quhet islam dhe civilizimi i tij"9.Kështu, misticizmi islam është zhvilluar duke medituar dhe interpretuar temat e 

ndryshme Kur'anore, sidomos duke u thelluar në kuptimet e fshehta spirituale, që 

ndryshojnë nga kuptimet e dukshme e tekstuale, e nga kjo dalin edhe kuptimet themelore 

të misticizmit islam. Tema që më së shumti meditohej në misticizëm, padyshim ishte 

përsiatja e njohja e Zotit të gjithfuqishëm, i cili bën çka don, i cili është krijues i çdo gjëje 

dhe i cili është i përhershëm e i pambarim, përderisa të gjitha ato gjallesa e krijesa të Tij 

do të mbarojnë e shkatërrohen.Dy janë aspektet në bazë të të cilëve mund t'i qasemi islamit: aspekti ekzoterik dhe aspekti 

ezoterik. Këto dy aspekte vijnë në shprehje që nga faza e parë e zhvillimit të islamit. Që të 

dy këta aspekte të qasjes ndaj islamit pretendojnë të kenë mbështetjen e vet në Kur'an dhe 

në traditën e profetit Muhammed (
synnet)10. Kështu, si bartës të islamit egzoterik 

paraqiten dijetarët të cilët konsiderojnë që detyra themelore e çdo muslimani është t'i 

plotësojë normat religjioze dhe morale të përcaktuara në bazë të ligjit hyjnor -sheriatit. 

Pra kjo anë e mendimit të të kuptuarit dhe të zbatuarit të fesë merret kryesisht me 

rregullat e jashtme të saj. Ndërsa dijetarët e islamit ezoterik synojnë njohjen e Zotit. Dhe 

sipas tyre me respektimin e udhëzimeve praktike të sheriatit mund të jesh në harmoni me 

hakikatin, por nuk mund të vish deri te njohja e Tij -ma'rifa e cila është njohje e të 

vërtetës apsolute (
hakikat). Të njohësh të vërtetën, sipas tyre, domethënë të njësohesh 

me të, të jesh një me Allahun.Gjithë kjo që u tha, na shërben të shpjegojmë kompleksin e realitetit historik e fetar nga të 

cilat do të dalë tesavufi, pra misticizmi islam i cili ekzistimin e vet e ka mbështetur në 

interpretimin ezoterik të islamit. Misticizmi islam orientohet kah mendimi i thellë, e i lirë, 

që nënkupton mësimin e brendshëm të fesë. Dhe tesavufi tash, pos anës formale të fesë, 

merret me esencën e saj, me hulumtimin e të padukshmes, të fshehtës, pretendon njohjen 

e së vërtetës, Zotit. Pikënisje e misticizmit islam është Tevhidi, mësimi për njëshmërinë e 

Zotit. Dhe, sipas misticizmit Zoti njihet me zemër e jo me mendje dhe mund të njihet 

vetëm atëhere kur uni njerëzor shlyhet pranë pambarueshmërisë së Zotit. Sipas 

përfaqësuesve të misticizmit, të njohësh të vërtetën domethënë të njësohesh me të, të jesh 

një me Allahun. Dhe kështu fillon përhapja e rrymës së tesavufit që si fazë të hershme ka 

atë të shekullit VIII e pastaj fazë të zhvillimit të vet të theksuar atë të shekullit X -XII kur 

tashmë fillojnë të lindin rendet (
tarikatet) islame11 dhe tashmë pos Sirisë, e Bagdadit, kjo 

frymë e të menduarit mistik islam kalon në Iran, Turqi e Indi dhe pastaj edhe në vise të 

tjera. Dhe në këtë mënyrë do të zhvillohet letërsia shumë e pasur sufiste e joesufiste në të 

cilën ideologjia e tesavufit edhe tematikisht edhe artistikisht do të ndikoj thellë.Po ashtu, shumë bejtexhinj shqiptarë kanë qenë ithtarë të ndonjë tarikati, jo vetëm për 

faktin se në shekujt XVIII e XIX shumë dijetar të dalluar kanë qenë pjesëtar të ndonjë 

tarikati mistik, por për faktin se një numër i madh i poezive të shumë bejtexhinjëve, jo 

vetëm që janë me karakter fetar, por thjesht kanë të gjitha karakteristikat e poezisë së 

misticizmit islam të shkruara sipas modelit të poezive mistike të kohës në të cilën krijohej. 

Në mesin e atyre poezive mistike, ka asosh me të cilat synohet të formësohet e të mbjellet 

te masat mendimi fetar dhe të njihen ata me rregullat fetare, mbi të gjitha me ato të 

tarikateve që mëtojnë që njeriun ta shpënë sa më afër pranisë së Perëndisë duke u 

përshkruar dervishëve mënyrën e rrugën të cilën duhet ta ndjekin, ku duhet të kalojnë 

nëpër shkallë të caktuara. Prandaj të gjitha këto shkallë e faza kalohen me kujdes të 

veçantë dhe me mbikqyrje të udhërrëfyesit (
murshidit) shpirtëror të cilit duhet t'i 

nënshtrohen bindshëm. Këto shkallë përshkruhen mirë në poezinë "Ah un i mjeri kesh tu 

fjet" të Dervish Hasanit:
Ah, un i mjeri kesh tu fjet

e m'dul gjumi per ahiret,

Me ni myrshid jom perpjek,

çka m'kallzojti ah medet.Ai mi çeli kater dyer,

njonda osht ah sheriat

Osht e dyta tarikat

dera tret hakikat;Edhe njonda osht marifet

lumi ai qi e ka gjet
.12Këto shkallë (sheriat, tarikat, hakikat, marifet), që dervishët duhet t'i kalojnë me 

devotshmërinë dhe adhurimin e tyre ndaj Zotit për të arritur shkallën e njeriut të 

përsosur, të pastër e të patëmeta dhe kështu të mund të arrihet te njohja e Zotit dhe te 

shijimi i bekimit dhe kënaqësisë së Tij, përshkruhen në poezi të shumë bejtexhinjëve.Tesavufi, pra, përqëndrohet në mendimin për Zotin, në dëshirën që të arrihet afria e Zotit 

dhe mëshira e Zotit, të njihet Ai. Ndërkaq, Zoti mund të njihet vetëm në përputhje me 

fjalët "Nuk ka hyjni pos Zotit". Sipas mësimit sufist, organi me të cilin njeriu e njeh 

praninë e Zotit nuk është mendja, por është zemra. Tash si mjet për t'iu afruar Zotit është 

dashuria ndaj Zotit (
mahabba /ashk). Në këtë dashuri kemi procesin metafizik të 

dashurisë së njeriut ndaj Zotit. Dhe dashuria e zjarrtë e mistikëve ndaj Zotit dhe avanturat 

e tyre shpirtërore të vuajtjes si metoda të të afruarit ndaj Zotit kanë tërhequr vëmendjen e 

studiuesve. Dashuria te mistiku është si një medium jomaterial gjithpërfshirës dhe energji 

e takimit të njeriut dhe Zotit. Ndërsa mistiku me Zotin nuk njësohet (nuk bashkohet) 

substancialisht, por me anë të dashurisë, krejt deri te më e larta "Unë" nëpërmjet të 

dialogut të zemrës dhe Zotit. Pra kur mistiku e thekson varshmërinë apsolute ndaj 

Krijuesit, lind kënaqësia kulmore e llojit të vet e vetëmohimit dhe të dëshmimit të Zotit 

me plot zell.Po ashtu nga poezitë mistike të bejtexhinjëve tanë ka asosh në të cilat në veçanti trajtohet 

dashuria ndaj Zotit, dashuri e cila për mistikun është mënyra e drejtpërdrejtë për të 

arritur te njohja dhe përfytyrimi i Zotit e që pastaj të pasoj shlyerja e individualitetit të tij 

dhe njësimi me Zotin. Për këtë arsye Nezimi betohet se "Sirrë (fshehtësinë) e ashkut kush 

nuk e di / bil-lahi që s'është njeri", dhe sipas tij "ai që e mohon ashkun / nuk është insan, 

është gomar" dhe shkon deri atje sa që të tillin ta konsideroj pa iman:
Një që shanë ashikërinë

Ka bërë inqar Perëndinë,

A s'e vritni faqezinë,

A s'e vritni!
ose në të cilat përshkruhet mënyra e kryerjes së ritualeve mistike-dhikri (ziqri), të 

përmendurit e emrit të Zotit zëshëm duke u përcjellë edhe me muzikë e vallëzim që 

simbolizon aktin spiritual në rrugë të privimit të vetes, ku krijohet atmosfera e ekstazës 

mistike e cila sufijtë i shpie në rrugën e vetëshkatërrimit, në ndarjen e shpirtit nga trupi 

dhe kështu të arrijnë gjendjen e njësimit me Zotin, përkatësisht njohjen e Zotit. Kështu 

Sheh Jonuzi shkruan:
Me e dit nefsin, ziqer Zotin

Me e bo sabri osht ilaq,

Me nur të ziqrit shëndoshe zemrën

Ziqri daim është ilaq.
13Dhikrin si ceremoni e ushtrojnë të gjitha tarikatet. Udhëtimi shpirtëror i sufiut 

sendërtohet vetëm nëpërmjet dhikrit. Dhe siç shkruan S. Eraydin, qëllimi i jetës së njeriut 

është arritja e përsosshmërisë dhe vështrimi i bukurisë hyjnore. Kjo përsosshmëri arrihet 

vetëm me ndihmën e dhikrit. Njerëzit që bëjnë dhikër dalëngadalë i braktisin kënaqësitë e 

kësaj bote dhe në zemër vendosin dashurinë ndaj Allahut xh. sh. Njeriu i cili e përkujton 

Allahun xh. sh. me qetësi shpirtërore në fund arrin gradën e ihsanit (bërja e ibadetit sikur 

e sheh Allahun) dhe afërsinë me Krijuesin.14Cak i rrugës mistike, respektivisht i udhëtimit shpirtëror është tejkalimi i egos dhe kjo 

rrugë nuk mund të kalohet pa 
murshid/rehber (udhëheqës shpirtëror). Mistiku në këtë 

udhëtim shpirtëtor futet pasi të jetë përgatitur mirë, pasi të jetë pastruar mirë zemra e tij. 

Ai duhet të jetë i vendosur, i durueshëm për t'i përballuar vështirësitë e ndryshme me të 

cilat ballafaqohet dhe t'i nënshtrohet udhëzimeve të murshidit të tij i cili në mënyrë 

graduale e shpie në shkallë të ndryshme shpirtërore. Dhe natyrisht se në këtë rrugë 

peripecitë janë të shumta sepse siç shprehet edhe Nezimi:
Pa mos hequrë një mushkil

Kush u bë naili meram!
që domethënë se askush nuk e arrin qëllimin pa vuajtur e hjekur mundime në rrugën për 

njohjen e Zotit.Ndërsa gjetja e murshidit për mistikun që do ta përcjell në udhëtimin e tij shpirtëror është 

e domosdoshme, kështu bejtexhiu Muharrem Mahzuni Babai thotë:
Fshi lotët nga sytë

Dhe kërko mejdan,

Shiko gjej myrshidin

Që të bën derman.
15dhe mistiku duhet t'i nënshtrohet bindshëm udhërrëfyesit, apo mësuesit, sepse poqëse 

nuk e dëgjon dhe futet në udhëtim shpirtëror i mbështetur në iniciativën e vet, ai nuk do 

të arrij suskes kurrë dhe nuk mund të arrij synimin që të përjetoj dritën e njohjes së 

Krijuesit. Këtë e kuptojmë edhe nga një strofë e një poezie të Nezimit ku shohim se një 

salik që është bërë anëtar i tarikatit dhe ka marrë rrugën e udhëtimit shpirtëror pa 

udhëzues ai nuk e di rrugën dhe mundohet ta gjej sipas mendjes së vet prandaj edhe e ka 

shumë të vështirë vendqëndrimin të cilin duhet kaluar gjatë udhëtimit shpirtëror:
Sot një salik* u bë rahi*

Pa rehber* udhënë s'e di

Rreh ta gjenj me mend të ti

Mushkil menzili ti gajet*.
Po ashtu te bejtexhinjtë tanë terminologjia e misticizmit është përdorur dendur që 

dëshmon për karakterin mistik të poezive. Prandaj për t'i kuptuar e interpretuar këto 

poezi duhet paisje e gjerë intelektuale islame, dhe sidomos njohje e zhvillimit të tesavufit 

dhe të tarikateve në botën islame, po edhe në trojet shqiptare, e në veçanti të njihen e të 

kuptohen nocionet e termat e shumtë, të cilët janë të lidhur ngushtë me misticizmin, 

respektivisht me tarikatatet. Ato nuk duhet marrë thjesht si fjalë leksikore, por më tepër 

si terme e nocione me kuptim të caktuar teorik e filozofik. Sepse këto terme, si edhe vetë 

praktika e ritualeve kanë të bëjnë me psikologjinë, etikën, filozofinë e religjionit, 

kulturologjinë, letërsinë dhe jetën e situatat shpirtërore, se ato janë simbole poetike. Dhe 

në doktrinën mistike simboli luan rol shumë të rëndësishëm për arsye se sipas mendimit 

të mistikëve, doktrina ezoterike mund të transmetohet vetëm me ndihmë të simbolit.Arsyeja pse bejtexhinjtë shqiptarë shkruajnë poezi fetare, do parë në përgatitjen e tyre 

fetare si dhe te masa me të cilën komunikonin ata me poezitë e tyre nga njëra anë, dhe nga 

ana tjetër, edhe në faktin se në kohën e tyre, poezia më e realizuar dhe më e kërkuar për 

masat e gjera popullore në botën islame ishte poezia mistike me poetët e njohur të 

misticizmit, që ishin inspirim për poetët e ardhshëm te të gjithë popujt islam. Dhe, siç 

thamë, mëtim kryesor i poezisë së tesavufit ishte njohja e Krijuesit dhe e Islamit. 

Natyrisht, në rrugën e tyre të njohjes së Krijuesit të gjithësisë dhe Islamit poetët shqiptar 

janë nën ndikim të mistikëve të njohur të botës islame dhe të mësimeve të tyre, e kjo edhe 

do të ndikojë shumë në strukturën e poezisë së tyre. Këta poetë në poezitë e tyre moto 

kishin krijimin e njeriut të përsosur - insani kamil, njeriut me shpirt të pastër, me vyrtyte 

të larta morale, me kulturë e vetëdije të theksuar fetare islame duke besur se në këtë 

mënyrë do të mënjanoheshin veçoritë e këqija te njerëzit. Ata pra synojnë një shoqëri 

ideale, një shoqëri të devotshme fetarisht e të pastër moralisht sipas rregullave që 

përcakton Islami. Ndërsa këto edhe ishin koncepte të përgjithshme në poezinë orientale 

islame. Këto ishin tema që dominonin në poezinë orientale islame, me forma vjershash e 

mjete të njohura stilistike të poetikës orientale.Nga poezitë e disa bejtexhinjëve që mund t'i lexojmë nëpër veprat e studiuesve tanë, 

mund të shihet se ata i njihnin thellë disiplinat e dijes islame, problematikën e mendimit 

islam, sidomos thellimin e tyre në çështjen e transcendencës së Zotit, përfytyrimin e 

njohjen e Zotit që ishte bërë bosht i poezisë së misticizmit islam, ngase islami burimor 

ndalonte të menduarit e thellë rreth kësaj çështjeje duke u mjaftuar me ato që thotë 

Allahu për vete. Sidomos, vërehet ndikimi i klasikëve të njohur mistik si Xhami, Attari, 

Gazaliu, Hal-laxhi, Rumiu, Emre, Fuzuli etj., si edhe i teknikës letrare të kohës, 

respektivisht i letërsisë orientale islame. Madje, jo që leht vërehen reflektimet dhe 

ndikimet e poezisë orientale, porse ato janë të shkruara si poezi shqipe e asaj shkolle, 

sepse lidhjet poetike të tyre me poezinë orientale-islame janë të natyrshme, madje edhe të 

pashmangshme, pasi që ata u shkolluan e u formuan në ato shkolla dhe në atë frymë. 

Kështu, jo vetëm që kompozicioni dhe forma në shumë poezi të tyre plotësisht u 

përgjigjen atyre të natyrës së këtillë të poetëve të tjerë mistik - oriental, por edhe pjesë të 

caktuara të poezive të tyre mistike, na dalin shumë të ngjashme me pjesë të poezive 

mistike turke, persiane e arabe. Prandaj integrimi i gjithanshëm i ndikemeve të 

përmendur, që mund të argumentohen qysh te krijimtaria e Nezimit, krijuesit më të 

hershëm të bejtexhinjëve që njohim sot, do të vërehen në tërë krijimtarinë e 

bejtexhinjëve që është pjesë përbërëse e letërsisë shqipe, dhe gjithsesi këto ndikime duhet 

të merren edhe si tregues të nivelit të depërtimit të kulturës islame te intelektualët dhe te 

shtresat e gjera popullore shqiptare.Dhe për fund, të themi se këto vepra, ( veprat shqipe me grafi arabe) të cilat ende kanë 

mbetur të pabotuara, pos fragmentarisht, nga disa poezi të autorëve të caktuar, pa marrë 

parasysh kohën kur janë shkruar, kanë rëndësinë dhe peshën e vet, sepse tek e fundit i 

kanë kontribuar zhvillimit të mendimit shoqërorë, kulturës, e mbi të gjitha zhvillimit të 

letërsisë shqipe. Fundja, shumllojshmëria e mendimit fetar e kulturor për çdo popull 

duhet të jetë begati, sepse ato shprehin aktivitetin e shpirtit njerëzor të popullit tonë dhe 

duhet të kuptojmë se edhe këto vepra ishin veprimtari e shoqërisë sonë dhe gjithnjë kanë 

mëtuar që të mos jenë një tërësi e ndarë, por të jenë si një pjesë përbërëse e një tërësie 

kulturore, letrare shqiptare. Këtë jo rrallë e kanë theksuar në vargjet e tyre krijuesit e 

tillë. Qëndrimi i shoqërisë sonë ndaj kësaj pjese të letërsisë shqipe ka qenë inferior e 

mospërfillës. Ndërsa tashti rrethanat kanë ndryshuar, është krijuar realitet i ri në të 

menduarit dhe edhe kjo pjesë e letërsisë sonë ka filluar të trajtohet drejt e mbarë, dhe t'i 

jepet vendi që e meriton e që duhet ta ketë në tërësinë tonë letrare-kulturore.

 

1 . Nexhat Ibrahimi, Kontaktet e para të islamit me popujt ballkanikë në periudhën paraosmane, Shkup, 1997, fq. 102.

2 . Metin Izeti, 
Tarikati Bektashian, Tetovë, 2001, fq. 68.

3 . Gazmend Shpuza, 
"Jeta letrare në gjuhët orientale në Shqipëri", në: "Perla", 2001, nr. 1-4, Tiranë, fq. 3.

4 . Gazmend Shpuza, 
Jeta letrare në gjuhët orientale në Shqipëri, në: "Perla", 2001, nr. 1-4, fq. 3-13; Shaban Sinani, Dorëshkrime 

orientale dhe tradita kulturore e Shqipërisë
, në: "Perla", 2001, nr. 1-4, fq. 24-38; shih edhe: Hasan Kaleshi, Roli i shqiptarëve në 

letërsitë orientale, në: Seminari i kulturës shqiptare për të hua
j, 2/1967, Prishtinë, fq. 151-217. (Fakulteti Filozofik). Shih edhe në: 

Hasan Kaleshi. 
Kontributi i shqiptarëve në dituritë islame, Prizren, 1991, fq.112. etj,.

5 . Vargjet e Nezimit i citojmë nga Divanet e Nezimit që në dorëshkrim ruhen në Arkivin e Shtetit në Tiranë me signaturë F. 

43, D. 2 dhe F. 43, D. 3.

* . Emri im poetik është Nezim.

6 . Cituar sipas: Osman Myderrizi, 
Letërsia shqipe me alfabetin arab, në: Buletini i shkencave shoqërore, 2 / 1955, (fq. 148-154). 

E kështu veprojnë gati të gjithë në gazelet e tyre ku në bejtin e fundit (makta) përmendin emrin e tyre ose edhe të dilberit - 

murshidit të tyre.

7 . Dr. Selçuk ERAYDIN, 
Tesavufi dhe tarikatet, Tetovë, 2001, f. 428; Jashar Rexhepagiqi, Dervishët, rendet dhe teqetë, 

Dukagjini - Pejë 1999, f. 282; Hans Joahim Kisling, 
Derviški redovi i puçki islam, në: SUFIZAM, Izdanje "Vuk Karadziç", Beograd, 

1981, s. 118-126; Nedim Filipoviç, 
Tasaëëuf - islamski misticizam, në: Prilozi za orijentalnu filologiju, XXIV / 1974, Sarajevo 

1976; Metin Izeti, 
Tarikati bektashian, Tetovë, 2001, f. 184; Baba Rexhepi, Misticizma islame dhe bektashizma, Nju-Jork, 1970 

dhe në Tiranë, 1995; Robert Elsie, 
Islam and the dervish sects of Albania, në: The Islamic Quarterly A Reviw of Islamic Culture, 

Volume XLII, Number 4, 1998, London, England, (fq.266-289), etj.

8 . Me sa dijmë analizën më të mirë rreth karakterit mistik të poezive të bejtexhinjëve e ka bërë Mr. Hajdar Salihu, shih: 
Poezia 

e bejtexhinjve
, "Rilindja", Prishtinë, 1987.

9 . Nedim Filipoviç, 
Tasawuf - islamski misticizam, në: POF, XXIV / 1974, Sarajevo, 1976, s. 13.

10 . Më gjerësisht shih: Dr. Selçuk Eraydin, Tesavvufi dhe tarikatet, përktheu Metin Izeti, Tetovë, 2001.

11 . Tarikat është shumës i fjalës Tarik që do të thotë: rrugë për të njohur Zotin, respektivisht zhvillimi praktik i jetës i plotësuar 

sipas rregullave dhe principeve të përcaktuara të asaj rruge. Çdo tarikat ka themeluesin e vet sipas të cilit edhe është emërtuar. 

Për tarikatet shih: Dr. Selçuk ERAYDIN, 
Tesavufi dhe tarikatet, Tetovë, 2001, f. 428; Jashar Rexhepagiq, Dervishët, rendet dhe 

teqetë", Dukagjini - Pejë, 1999, f. 282; Hans Joahim Kisling, 
Derviški redovi i puçki islam, në: Sufizam, Izdanje "Vuk Karadziç", 

Beograd, 1981, s. 118-126; Metin Izeti, Tarikati Bektashian, Tetovë, 2001, fq. 184 etj.

12 . Cituar sipas: Muhamet Pirraku, Gjurmë të veprimtarisë letrare shqipe me alfabet arab në Kosovë, në: DITURIA, nr. 1-2, 

1978, Prishtinë, fq. 91.

13 . Cituar nga: Mr. Hajdar Salihu, Poezia e bejtexhinjëve, "Rilindja", Prishtinë, 1987.

14 . Dr. Selçuk ERAYDIN, Tesavvufi dhe tarikatet, Tetovë, 2001, fq. 117.

15 . Cituar sipas: Mr. hajdar Salihu, Poezia e bejtexhinjëve, Prishtinë, 1987.

* . Salik = pasues (anëtar) i një tarikati, udhëtari shpirtëror.

* . Rahi = udhëtar.

* . Rehber = udhërrëfyes.

* . Mushkil menzili ti gajet = është i vështirë shumë vendqëndrimi i tij.

Bektashi Cloud

User login

Navigation

Who's online

There are currently 1 user and 4 guests online.

Online users